Liikennetekniikan diplomityöt

Master of Science Theses in Transportation Engineering

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 Muita liikenneaiheisia diplomitöitä

Liikennetekniikan uusimmat diplomityöt/tiivistelmät (vuodesta 2010 alkaen) löytyvät Aalto-yliopiston Aaltodoc-julkaisuarkistosta./The newest master's theses/abstracts (from year 2010) are found from the Aalto University Aaltodoc publication archive.
Vanhempien diplomitöiden tiivistelmät löytyvät Aalto-yliopiston Inssi-tietokannasta./The abstracts of the older master's theses are from Aalto University Inssi database.

2017

2016

2015

2014

2013

2012

 2011

2010

2009

 • Frösen, Nina
  Joukkoliikennesuunnittelun asukasvuorovaikutuksen kehittäminen pääkaupunkiseudulla
  Resident interaction development in public transport planning in the Helsinki metropolitan area
 • Granfelt, Anders
  Ruuhkamaksujen soveltuvuus pääkaupunkiseudulle
  Tillämpning av trängselavgifter för huvudstadsregionen
  The feasibility of congestion charging in the Helsinki metropolitan area
 • Koivula, Olli
  Pääväylien liikenteellinen rooli kaupunkiseuduilla
  The role of arterial highways in urban transport
 • Nervola, Anna
  Rautatieliikenteen täsmällisyyden kehittäminen suorituskannustinjärjestelmällä  
  Improving punctuality in railway traffic with performance scheme
 • Nyberg, Johanna
  Valo-ohjauksen vaikutus liikenneonnettomuuksiin Helsingissä
  Signalregleringens inverkan på trafikolyckorna i Helsingfors
  The effect of signalization on road accidents in Helsinki
 • Poutanen, Riikka
  Kauppakeskusten liikennejärjestelyjen suunnitteluopas
  Planning guide for the traffic arrangements of shopping centres
 • Rahiala, Antti
  Pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueen liityntäpysäköinnin mallintaminen
  Park-and-ride modeling in Helsinki Metropolitan area commuting region
 • Rantala, Annika
  Kulkutavanpäättelyalgoritmit GPS-aineistosta
  Mode Detection Algorithms for GPS Data
 • Roselius Erica
  Terminaalien matkustajavirtojen ominaisuudet ja suunnittelu
  Terminalernas passagerarflödens egenskaper och planering
  Characteristics and planning of passenger flows in terminals
 • Sorvoja, Sanna
  Tieliikenteen päästöjen leviämisen mallinnusohjelmistojen arviointi
  Evaluation of dispersion modelling programs of traffic originated pollutants
 • Teittinen, Matti
  Tiesuunnitelmien auditointi tiehankkeissa
  Audit of road plans in the road projects
 • Väinölä, Pekka
  Liikenne- ja infrahankkeiden suunnittelun elinkaari
  The life cycle of infrastructure and road projects

2008

 • Juuti, Sini
  Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen investointien edullisuusvertailu.
  The assessment of investments for public transport and bicycle and pedestrian traffic.
 • Lehtonen, Sonja
  Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden liikenteen sujuvuuteen ja liikenneturvallisuuteen.
  The influence of heavy traffic on traffic flow and traffic safety on two-lane roads.
 • Rahkonen, Tero
  Liityntäpysäköinnin kehittämisen haasteet pääkaupunkiseudun työmatkaliikenteessä.
  Development of park and ride system in the Helsinki metropolitan area.
 • Salokangas, Annika
  Rautateiden liikkuvan kaluston kunnon valvonta rataverkolla.
  Monitoring the condition of rail cars on the Finnish railways.
 • Sipilä, Anna
  Rautatieliikenteen häiriöiden analysoinnin kehittäminen.
  Development of rail traffic disturbances analysis.
 • Wallin, Johanna
  Koulureittien turvallisuus Espoossa - kriteeristön arviointi.
  Safe school routes in Espoo - Evaluation of criteria.

2007

 • Airaksinen, Simo
  Joukkoliikenteen nopeuttaminen keskeisenä kilpailukykytekijänä.
  Speeding up public transportation as a central competitive factor.
 • Aittoniemi, Elina
  Tieliikenteen tietopalveluiden vaikutusmahdollisuudet liikenneturvallisuuteen.
  Potential safety impacts of in-vehicle information services.
 • Eklund, Pipsa
  Maantieliikenteen käytön vaihtoehtoiset hinnoittelumallit.
  The alternative models of road user charging.
 • Hannukainen, Juho
  Liikuntarajoitteisten ja muiden avustettavien lentomatkustajien oikeudet takaavan EU-asetuksen soveltaminen lentoasemilla.
  The European Regulation Concerning the Rights of Air Passengers with Reduced Mobility and Its Application at the Airports.
 • Kangas, Lauri
  Paikkatieto joukkoliikennelinjaston suunnittelussa.
  Utilizing geographical information in public transport network planning.
 • Karhunen, Jouni
  Kansainväliset tavarakuljetukset.
  International goods transports.
 • Kätkä, Antti
  Raskaiden kuorma-autojen polttoaineenkulutuksen ja kunnossapitokustannusten yhteys.
  Correlation between the fuel consumption and maintenance costs of heavy trucks.
 • Laurila, Jaakko
  Selvitys liikenne- ja viestintäministeriön liikenne- ja logistiikka-alan tutkimus- ja kehitystoiminnasta.
  Study of the R&D activity of transport and logistics of the Ministry of Transport and Communications.
 • Lehmuskoski, Mikko
  YTV:n matkakorttijärjestelmään perustuvien joukkoliikenteen matka-aikaennusteiden kehittäminen.
  Enhancing travel time data produced by the Helsinki metropolitan area travel card system.
 • Montonen, Sakari
  Kiertoliittymien turvallisuus.
  The safety of roundabouts.
 • Musto, Maija
  Rautatieliikenteen simuloinnin merkitys ratakapasiteettihakemusten yhteensovittamisessa.
  The role of simulation in railway capacity allocation.
 • Pennanen, Tarja
  Liikennetieto osana oppivaa kaupunkisuunnittelua.
  Traffic information as part of communicative urban planning.
 • Poutanen, Mikko
  Ajonopeudet vähäliikenteisten teiden tasoristeyksissä.
  Driver approach speeds on lightly trafficked roads at unprotected railway crossings.
 • Setälä, Niko
  Sää-, keli- ja liikennetilanteeseen perustuva liikennevalojen ohjausjärjestelmä.
  Traffic signal control system based on weather, road and traffic conditions.
 • Tuovinen, Samuel
  Kuorma-autokuljetusten energiatehokkuuden parantaminen.
  Improving energy efficiency in truck transportation.
 • Turunen, Hannakaisu
  Pitkämatkaisen linja-autoliikenteen yhteysvälien merkittävyyden arviointi.
  Estimation of the significance of long-distance bus connections.

2006

 • Hiltunen, Laura
  Liikenneonnettomuuskustannusten muodostuminen ja kohdentuminen.
  The structure and distribution of traffic accident costs.
 • Holm, Markus
  Tieverkon hallinnollisen luokittelun periaatteita eri maissa.
  Principles for Road Networks' Administrative Classification in Different Countries.
 • Järvenpää, Kirsi
  Pyöräilyturvallisuus ja sen kokeminen Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla.
  Cycle traffic safety and its perception among residents in Espoo, Helsinki and Vantaa.
 • Koskinen, Emmi
  Vantaan esteettömyysstrategia.
  Vantaa's Accessibility Strategy.
 • Koskinen, Kari
  Automatisoidun henkilökuljetusjärjestelmän mikrosimulointityökalun kehittäminen.
  Development of a microscopic simulation tool for PRT-systems.
 • Kuronen, Pauliina
  Pysäköintialueiden käytettävyyden yhteys suunnitteluun.
  Relation between usability and planning of parking lots.
 • Murtomäki, Mirko
  Sähköinen kuljettajainformaatio ja siihen liittyvä valintaprosessi.
  Electronic communication of the driver and the selection process.
 • Mäenpää, Marko
  Nuorten osallistuminen ja vaikuttaminen liikennesuunnittelussa.
  Young people participating in and influencing on transport planning.
 • von Schantz, Niklas
  Inverkan av fordonets och förarens egenskaper på tidsluckor i landsvägstrafik
  The Influence of Vehicle and Driver Characteristics on Net Time Intervals in Two-lane Highway Traffic.
  Ajoneuvo- ja kuljettajaominaisuuksien vaikutus nettoaikaväleihin maantieliikenteessä.
 • Seppänen, Lotta-Maija
  Taksitarjonnan mallintaminen.
  Modelling of taxi supply.

2005

 • Gruzdaitis, Leena
  Täristävät reuna- ja keskiviivat.
  Shoulder and centreline rumble strips.
 • Nieminen, Juha
  Junaliikenteen tarjonnan ja maankäytön välinen yhteys - case Kerava - Riihimäki - Lahti.
  The correlation of passenger train supply and land use - Case Kerava - Riihimäki - Lahti.
 • Pitkänen, Jukka-Pekka
  Radan välityskyvyn mittaamisen ja tunnuslukujen kehittäminen.
  Improving methods for evaluating rail capacity.
 • Reihe, Hanna
  Tiehallinnon liikenneturvallisuusohjelma - toteutuminen ja uudistaminen.
  Finnra's Traffic Safety Program, Effectiveness and Renewal.
 • Sala, Elina
  Työmatkaliikkumisen ohjauksen mahdollisuudet Suomessa.
  Possibilities of company mobility management in Finland.
 • Sikander, Ilmari
  Hankintamallin vaikutus telematiikkapalveluihin.
  The Effects of Procurement Method on Telematic Services.
 • Virtanen, Niina
  Automaattisen hätäviestijärjestelmän vaikutukset onnettomuustilanteessa.
  Impacts of an automatic emergency call system on accident consequences.

2004

 • Hietanen, Sampo
  Liikkujan mobiilien palveluiden ansaintalogiikat - tapaus Mobiilikeli.
  Earning Logics of Mobile Services for Travellers - A Case Study.
 • Jokinen, Reetta
  Valo-ohjauksisten liittymien simulointi ajantasaisella liikennetiedolla.
  Integrated On-Line Simulation of Signalized Intersections.
 • Kemppinen, Minna
  Kevyen liikenteen edistämistoimenpiteiden liikenteelliset vaikutukset.
  Measures to promote bicycle and pedestrian traffic and evaluation of their traffic-related effects.
 • Lautala, Mikko
  Tiepiirien liikenneturvallisuustoimenpiteiden valintaprosessit ja vaikutukset.
  Decision processes and safety effects of traffic safety actions Finnish Road Administration (Finnra) road regions
 • Malila, Leo
  Ympäristö- ja turvallisuusperiaatteiden huomioonottaminen terminaalitoimintojen ulkoistamisessa - case kylmäkuljetukset.
  Observing environment and security principles when outsourcing terminal operations - case cold transport.
 • Mankkinen, Eija
  Advanced Driver Assistance Systems - an interview study on expert and user acceptance.
  Kuljettajan tukijärjestelmät - haastattelututkimus hyväksyttävyydestä.
 • Mattila, Heli
  Linkkikohtaisen liikennetilanteen ajantasainen arviointi.
  Real-time estimation of traffic conditions on road sections.
 • Siipo, Juho
  Infrahankkeiden hallinta - politiikkaa ja tekniikkaa.
  Management of an infrastructure project - politics and engineering.
 • Vaaja, Kati
  Kestävän liikenteen mallikuntatoimintaa Keravalla.
  Kerava, a model municipality of sustainable transport.
 • Vanhanen, Kerkko
  Joukkoliikenteen kehittämisstrategioiden toteutuminen pääkaupunkiseudulla.
  The realization of public transport strategies in Helsinki metropolitan area.

2003

 • Anderson, Aapo
  Commuter Bicyclists' Travel Exposure, Riding Style and Risks in the Helsinki Metropolitan Area.
  Työmatkapyöräilijöiden liikenteessä olo, ajotyyli ja riskit pääkaupunkiseudulla.
 • Arjamaa, Heidi
  Liikenteen ajantasaisen tietokantamallin suunnittelu.
  A database model for real-time transportation data.
 • Heltimo, Juha
  Sosiaalinen kestävyys liikenteen ohjelmatason vaikutusarvioinnissa.
  Social sustainability in strategic transportation impact assessment.
 • Hillo, Kari
  Joukkoliikenteen lipunhinnan muutosten taloudelliset vaikutukset.
  The economic impacts of transit fare changes.
 • Kari, Timo
  Uusien opetus- ja oppimismenetelmien hyödyntäminen liikennetekniikan opetuksessa.
  Using the new learning and teaching techniques for teaching transportation engineering.
 • Kettunen, Tarja
  Quantifying the possible improvements of new aircraft routing algorithms in airport ground movements.
  Lentokoneiden reitinoptimointiin soveltuvien algoritmien hyötyjen määrittäminen lentokentän maaoperaatioissa.
 • Koivisto, Minna
  Pysäköintialueiden liikennevahingot ja -turvallisuus.
  Parking lot traffic accidents and traffic safety.
 • Laakso, Jukka-Matti
  Vaasanseudun henkilöliikennetutkimus ja sisäisen liikenteen mallit 1997.
  Passenger traffic survey and traffic model of Vaasa region 1997.
 • Laaksonen, Jussi
  Liikennesuunnittelu detaljikaavoituksessa sekä paikkatietopohjaisissa kaavoituksen suunnittelujärjestelmissä.
  Traffic planning in detailed town planning and GIS-based planning systems.
 • Lanne, Laura
  Joukkoliikenteen linjakohtaisen liikennöinnin simulointi.
  Simulation of public transport route operation.
 • Nykänen, Jussi
  Mobiili paikkatietoteknologia ja sen mahdollisuudet kadunpidossa.
  Mobile GIS-technology and its possibilities in street maintenance.
 • Parkkari, Kalle
  Kaksisuuntaisesta pyöräliikenteestä varoittavan lisäkilven vaikutukset.
  The effects of an additional panel warning of cyclists coming from two directions.
 • Reinikainen, Jani
  Elielin bussiterminaalin liikenteellisen toimivuuden arviointi.
  Assessment of the traffic functionality of the Eliel bus terminal.
 • Räty, Esa (Konetekniikan osasto)
  Henkilöauton aktiiviseen turvallisuuteen vaikuttavat tekniikat.
  Passenger car's active safety technologies and their safety influences.
 • Sihvola, Teemu
  Matkojen ja kuljetusten yhdistelykeskuskonseptin kehittäminen.
  Conceptual development of Integrated Multiservice Transportation Centres.
 • Vesanen, Lauri
  Vanhemmat lasten koulureitin liikenneturvallisuuden arvioijina.
  Children's parents analysing the school route.
 • Voldi, Tero (Tuotantotalous)
  Raakapuukuljetusten kuormausalueverkoston kehittäminen Vaasan tiepiirissä.
  Developing storage and loading network for raw wood transportations in Vaasa district.

2002

 • Aaltonen, Riikka
  Pyöräilyn liikenneturvallisuus Porissa.
  Safety of cycle traffic in Pori.
 • Erkkilä, Tiina
  Diplomi-insinöörien ja insinöörien täydennyskoulutus Tieliikelaitoksessa ja Tiehallinnossa.
  The continuing education of university and polytechnic level engineers in Finnish Road Enterprise and Finnish Road Administration.
 • Granberg, Mette
  Traffic-generated pollution and modelling of urban air quality.
  Trafik producerade emissioner och modellering av urban luftkvalitet.
  Liikenteen aiheuttamat päästöt ja kaupunki-ilmanlaadun mallintaminen.
 • Hainari, Erkki
  Rautatiekuljetusten ympäristönormit.
  The environmental indicators of rail traffic.
 • Kallioinen, Johanna
  Pyöräilyn institutionaalinen asema liikennesuunnittelussa.
  The institutional position of cycling in transport planning.
 • Koskiniemi, Antti
  Lentoyhtiön liikennesuunnitteluprosessi.
  Airline traffic planning process.
 • Laine, Tomi
  Tiedottaminen ruuhkatilanteiden hallinnassa.
  Traffic information in congestion management.
 • Päätalo, Mari
  Paikkatietoon perustuva adaptiivinen nopeudensäätöjärjestelmä - kenttäkoe ja kuljettajahaastattelu.
  Intelligent speed adaptation (ISA) based on geographic information - field test and drivers' interview.
 • Ronkainen, Kaisa
  Alueellisen valo-ohjauksen periaatteet ja sumea logiikka sovelluksena
  Principles of traffic network control and fuzzy logic as an application.
 • Sandberg, Heidi
  Joukkoliikenteen palvelutaso, käyttö ja asiakastyytyväisyys Helsingin lähiöissä.
  Public transport level of service, use and customer satisfaction in the suburbs in Helsinki.
 • Strömmer, Hanna
  Taajamien liikennesuunnittelun perusteet.
  Introduction to urban transportation planning.

2001

 • Kosonen, Tero
  Korkealuokkaisten väylien valo-ohjaus sumealla logiikalla.
  Fuzzy logic based traffic signal control on major arterials.
 • Sundell, Laura
  Tiehallinnon liikennekeskusten liittyminen eurooppalaiseen tiedonvaihtojärjestelmään.
  Finnra's Traffic management centres participating in the European data exchange system.

2000

 • Eloranta, Tuomo
  Rekisterikilpien tunnistukseen perustuva liikenteen automaattinen matkanopeuden seuranta.
  Automatic journey time measurement based on licence plate recognition.
 • Kallio, Riikka
  Paikkatiedon hyödyntäminen kevyen liikenteen verkon suunnittelussa.
  The use of geographic data and information systems in planning of pedestrian and bicycle way networks.
 • Karhumäki, Timo
  Liikenteen hallinta tienpidon tuotteena.
  Traffic management product as a road management tool.
 • Lehtinen, Jukka
  Kaksikaistaisten teiden mikrosimulointi - nykytila ja kehityssuunnat.
  Traffic Micro-simulation of Two-lane Roads - Present and Prospects.
 • Mäenpää, Marko
  Sumea valo-ohjaus ja joukkoliikenne-etuudet.
  Fuzzy signal control and public transport priorities.
 • Nevala, Riku
  Matalalattiakaluston, vuorovälin ja matka-ajan vaikutus linja-autoliikenteen matkamääriin.
  The effects of low-floor vehicles, service headway and travel time on bus patronage.
 • Nurminen, Ilkka
  RDS-TMC-palvelun perustaminen Suomessa.
  The implementation of RDS-TMC in Finland.
 • Oja, Jaakko
  Internet liikennesuunnittelun tiedotuksen ja vuorovaikutteisen suunnittelun välineenä.
  Internet as a medium for communication and collaborative planning in transportation planning projects.
 • Partanen, Petja
  Aikaan sidottu joukkoliikennesijoittelu.
  Deterministic transit assignment in Emme/2.
 • Rajamäki, Riikka
  Taajamien nopeusrajoitukset ja liikenneturvallisuus.
  Speed limits and traffic accidents in built-up areas.

1999

 • Aminoff, Anna
  Vientitoiminnan hallinta ja benchmarking suomalaisten vientiyritysten Aasian kaupassa.
  Export Management and Benchmarking of Finnish Companies.
 • Katajisto, Petteri
  Liikenneturvallisuuden nollavisio ja sen soveltuvuus Suomeen.
  Vision zero in traffic safety work and its applicability to Finland.
 • Kiiskinen, Sami
  Suomen liikenneinfrastruktuurin kustannustason kansainvälinen vertailu.
  An International Comparison of Transport Infrastructure Costs.
 • Koivisto, Nina
  Valo-ohjaamattomien tasoliittymien liikennevirta ja liikenteen simulointi.
  The traffic flow of un-signalized at-grade intersections and traffic simulation.
 • Suominen, Petri
  Vaihdon ja matka-ajan vaikutus kulkutavan valintaan kaupunkiradan vaikutusalueella.
  Effect of number of transfers and travel time on the choice of travel mode in public transport system based on heavy rail and feeder routes.
 • Voltti, Ville
  Pyöräliikenteen kehittäminen Helsingin keskustassa.
  Developing Bicycle Traffic in Helsinki City Centre.
  Utvecklandet av cykeltrafiken i Helsingfors centrum.

1998

 • Hyvärinen, Heidi
  Helsingin kantakaupungin joukkoliikennejärjestelmän kehittäminen.
  Development of the public transport system in the inner city of Helsinki.
 • Korhonen, Anna-Marja
  EMME/2-ohjelmiston joukkoliikenteen sijoittelualgoritmin rakenne ja ominaisuudet.
  The structure and properties of the EMME/2 transit assignment algorithm.
 • Laakko, Vesa
  Liikenteen simuloinnin kolmiulotteinen havainnollistaminen.
  Three dimensional presentation of traffic simulation.
 • Lehmuskoski, Ville
  Korkealuokkaisten väylien liikenteen mikrosimuloinnin kehittäminen.
  Validation and development of microscopic traffic simulation on high-class dual carriageways.
 • Luoma, Sami
  Tieliikenteen sujuvuus ja sen mittaaminen.
  Transport system efficiency and its estimation.
 • Rinta-Piirto, Jyrki
  Properties of nested logit model.
  Strukturoidun logittimallin ominaisuudet.
 • Taskinen, Pirjo
  Kohti tehokkaampaa valo-ohjausta - tutkimus eri ohjauskeinojen liikenteellisestä toimivuudesta.
  Towards effective traffic signal control - a study of different control details.
 • Tuovinen, Paula
  Valo-ohjauksisten liittymien lepotilojen ja ilmaisinjärjestelyiden simulointi.
  Simulation study of rest-phase and detector location at signalized intersections.

1997

 • Happonen, Marko
  Tuotesekoitusten ehkäiseminen polttonesteiden jakelussa.
  Product cross-over prevention in fuel transports.
 • Innamaa, Satu
  Moottoritieliikenteen mallintaminen - mikroskooppinen simulointi ja liikennevirran peruskuvaajat.
  Modelling of freeway traffic - microscopic simulation and fundamental flow relationships.
 • Kaartokallio, Maarit
  Liikkumistottumukset ja niiden muutokset pääkaupunkiseudulla.
  Färdvanor och ändringar i dessa i huvudstadsregionen.
  Travel behavior and its changes in the Helsinki metropolitan area.
 • Kurki, Vesa
  Portnet/www - Internet-pohjaisen merenkulun palveluverkon kehittäminen.
  Portnet/www - development of the internet-based maritime traffic information system.
 • Ojala, Virpi.
  Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laadintaprosessin analyysi.
  The Analysis of the Making Process of the Helsinki Metropolitan Area Transportation System Plan.
 • Penttinen, Merja
  Autonkuljettajien informaatiotarpeet.
  Drivers' information needs.
  Bilförarens informationsbehov.
 • Ranta, Susanna
  Ajonopeuden turvallisuusvaikutuksia koskevien tilastollisten tutkimusten analyysi.
  Analysis of statistical studies of the effects of speed on safety.
 • Rouhunkoski, Timo
  Tavaraterminaalien luokittelu ja toimintamallien analyysi.
  Classification of Freight Transportation Centers in Finland.

1996

 • Björkenheim, Pia
  Paperituotteiden konttikuljetukset Jämsänjokilaaksosta valtamerentakaisille markkinoille.
 • Häyrynen, Mika
  Käsittely-yksikön valintaan vaikuttavat tekijät päivittäistavaratoimituksissa.
  Factors on selecting handling units for grocery distribution.
 • Johansson, Martin
  Liikenteen seuranta ja häiriöiden havaitseminen.
  Trafikövervakning och incidentdetektering.
  Traffic Monitoring and Incident Detection.
 • Korhonen, Sari
  Liikenteen pakokaasupäästöjen mallintaminen liittymissä.
  Modelling exhaust emissions of traffic at intersections.
  En modell för avgasemissioner i korsningar.
 • Sorsa, Tapio
  Ulkomaankaupan toiminnan kehittäminen - Case Primalco Oy.
  Developing the Operations of Foreign Trade - Case Primalco Oy.
 • Weurlander, Minna
  Palvelutason ja hinnan vaikutus joukkoliikennelinjan valinnassa.
  Public transport price and level of service in route choice.

1995

 • Estlander, Katja
  Sään ja kelin vaikutus eri ajoneuvoryhmien nopeuksiin pääteillä.
  The effect of weather and road conditions on speeds of different vehicle types on main roads in Finland.
 • Hietanen, Juha
  Liikennevirran perusominaisuudet alemman nopeustason väylillä.
  Basic characteristics of traffic flow on low speed two lane roads in Finland.
 • Makkonen, Ville
  Suomen satamien ja kuntien välinen vientiliikenne.
 • Noukka, Mirja
  Tieliikenteen telematiikka, sen vaikutukset ja vaikutusten arviointi.
  Road transport telematics - techniques, effects and assessment.
 • Rautavirta, Maria
  Joukkoliikenteen rahoitus ja siihen liittyvä hallinto USA:ssa, Saksassa, Ranskassa ja Englannissa.
  Public transport administration and financing in USA, Germany, France and Great Britain.
 • Rintanen, Jouni
  Tiekuljetusten telematiikka.
  Telematics of road transports.
 • Schirokoff, Anna
  Tieltä kadulle - sisääntuloväylä tienkäyttäjän kokemana esimerkkinä Hämeenlinnanväylä ja Mannerheimintie.
  Från väg till gata - infartsleden ur vägtrafikantens perspektiv Tavastehusleden och Mannerheimvägen som studieobjekt.
 • Uusiheimala, Mari
  Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallintakeskuksen tehtävät ja toiminnot.
  The Tasks and the Functions of the Traffic Management Centre in Uusimaa Region.
 • Vuorinen, Marko
  Helsingin satamien junakuljetusten tehostaminen.
  Improving the efficiency of rail transportation in the port of Helsinki.

1994

 • Bäckström, Juhani
  Linja-autoliikenteen nopeuttaminen kaupungeissa.
  Reducing bus travel times in cities.
 • Granholm, Markku
  Matkojen suuntautumismallit. Logitti- ja vetovoimamallien vertailua.
  Trip distribution models. Comparison between logit and gravity models.
 • Huttunen, Iiro
  Ohitukset ja palvelutaso moottoriliikenneteillä.
  Overtakings and level of service on a high-class two-lane rural road.
 • Kotituomi, Satu
  Tieliikenteen ruuhkien vaikutukset ja niiden kustannukset pääkaupunkiseudulla.
  The impacts of road traffic congestion and their costs in the Helsinki metropolitan area.
 • Merin, Marcus
  Joukkoliikenteen seurantajärjestelmän, MATLA 2000:n, soveltuminen Helsingin kaupungin liikennelaitoksen linja-autoliikenteen matkustajalaskentoihin ja matka-aikamittauksiin.
  The suitability of the MATLA 2000 transit monitoring system for passenger counting and travel time studies in the bus services of Helsinki City Transport.
 • Metsäranta, Heikki
  Verojen käsittely liikenneinvestointien yhteiskuntataloudellisessa arvioinnissa.
  Treatment of taxes in socioeconomic appraisal of transport investments.
 • Moilanen, Paavo
  Liikenteen ja maankäytön vuorovaikutus; vaikutusten arviointia pääkaupunkiseudun MEPLAN-koemallilla.
  Transport and land-use interaction; appraising policies with MEPLAN pilot model for the Helsinki metropolitan area.
 • Muhonen, Kari
  Ajoneuvoliikenteen ja tienpidon aiheuttamat päästöt ilmaan Uudellamaalla.
 • Ojala, Jouni
  Taajamien joukkoliikenteen suunnittelu ja hoito.
  Urban public transport planning and operation.
 • Peltola, Vesa
  Sähköauton käyttömahdollisuudet pääkaupunkiseudulla.
  The possibilities of using electric vehicles in the traffic of Helsinki metropolitan area.
 • Ronni, Jukka
  Helsinki-Turku -radan liikenteenhoitomallit ja kehitysvaihtoehdot.
  Traffic management models and development alternatives on the Helsinki-Turku line.
 • Westermark, Lars
  Tieliikenteen meluntorjunta.
  Noise repression of road traffic.
 • Vihervuori, Marko
  Vuorottaispysäköinti.
  Shared parking.

1993

 • Gröhn, Jari
  Joukkoliikenteen käytön lisääntymisen vaikutukset Espoossa.
  The effects of incresed use of public transport in Espoo.
 • Hallipelto, Heikki
  Struktoroitu logittimalli ja otosenumeraatio liikenne-ennusteissa.
  Nested logit models and sample enumeration in travel demand forecasting.
 • Heino, Jussi
  Liikenneturvallisuuden ja -käyttäytymisen kehitys ja mittaaminen.
  The variation and observation of traffic safety and traffic behaviour.
 • Karhunen, Mikko
  Reittiohjaus Lahdentiellä - esiselvitys.
  Route guidance on highway 4 in Finland - a preliminary study.
 • Kari, Hanna
  Liittymien viivytys- ja polttoaineenkulutusmallit.
  Models for delay and fuel consumption caused by junctions.
 • Kiljunen, Matti
  Kulkutavan valinta pitkämatkaisessa henkilöliikenteessä.
  Mode choice in long-distance passenger traffic.
 • Kosonen, Eini
  Kelitiedotus ja tienvarressa esitettävien keliviestien ymmärrettävyys.
  Information on road conditions and comprehensibilty of variable message signs for road conditions.
 • Lahelma, Harri
  Joukkoliikenneinvestointien yhteiskuntataloudelliset vaikutukset.
  The economic evaluation of public transport investments.
 • Niittymäki, Jarkko
  Liikennevalosimulaattorin kalibrointi.
  The calibration of HUTSIM traffic signal simulator.
 • Peura, Jukka
  Kuntien sisäisen liikenteen mallit ja ominaisuudet.
  Models and characteristics of communal traffic flows.
 • Salonen, Markku
  Yleisten teiden liikenneturvallisuus taajamissa.
  Traffic safety of the public roads in the built-up areas.
 • Vatanen, Mervi
  Kaupunkiliikenteen energiankulutukseen ja päästöihin vaikuttavat tekijät.
  Factors affecting to energy consumption and emissions in city traffic.

1992

 • Haaramo, Esa
  Liikennetilanteen kehittyminen Helsingissä matkanopeusmittausten perusteella.
  The development of traffic situation in Helsinki on the ground of travel speed studies.
 • Hyryläinen, Tuomas
  Logistiikka tulevaisuuden talonrakentamisessa.
  Logistics in future building construction.
 • Niskanen, Minna
  Järvenpään kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma.
  The traffic safety plan of the town of Järvenpää.
 • Palola, Aulis
  Liityntäpysäköinnin kysynnän arviointi pääkaupunkiseudulla.
  Estimation of the park-and-ride demand for the Helsinki metropolitan area.
 • Siimes, Heli
  Kaksi- ja kolmikaistaisen tien liikennevirran simulointi TRARR-ohjelmalla.
  Simulation of traffic flow on two- and three-lane roads with the TRARR program.

1991

 • Jakonen, Jari
  Kerrostaloalueiden pysäköintipaikkatarve.
  Parking demand of residential areas.
 • Mäkinen, Jaana
  Raide-, vesi- ja ilmaliikenteen ympäristöhaitat.
  Environmental impacts of rail, sea and air traffic.
 • Tuomela, Leena
  Liikenneturvallisuustyön suunnittelun taustatietoja.
  Background facts for planning traffic safety work.
 • Vuorinen, Harri
  Joukkoliikenteen subvention tavoitteet, rahoitus ja vaikutukset.
  The objectives, financing and the effects of public transport subsidy.

1990

 • Hautala, Raine
  Liikenneturvallisuus Espoon liikennevaloliittymissä.
  Traffic safety at signal controlled junctions in Espoo.
 • Keränen, Matti
  Liikennemäärä - matka-aikafunktiot tasapainosijoittelussa.
  Volume - travel-time functions in equilibrium assignment.
 • Kostiainen, Katri
  Automaattiset tunnistusmenetelmät varastotoiminnassa.
  Automatic identification in warehousing.
 • Kukkonen, Reijo
  Pohjois-Kymenlaakson liikenneverkkoselvitys Saturn-sovellutuksena.
  The traffic network analyse of Pohjois-Kymenlaakso with Saturn model.
 • Soininen, Sami
  Autonomistuksen mallintaminen ja ennuste pääkaupunkiseudulle vuoteen 2010.
  Car ownership models and forecast for the Helsinki metropolitan area until the year 2010.
 • Tuominen, Jaakko
  Paikallisliikenteen palvelutasotekijöiden merkitys haastattelussa ilmoitettujen arvostusten perusteella.
  Application of stated preference techniques in the level of service study of local public transport.
 • Vilkman-Vartia, Armi
  Reitinvalintamallit pääkaupunkiseudulla.
  Route choice models in Helsinki metropolitan area.
 • Vuorela, Antti
  Työsuhdeautoilijoiden taustatiedot ja liikkumistottumukset pääkaupunkiseudulla.
  Socio-economic and travel characteristics of company car drivers in the Helsinki metropolitan area.

1989

 • Helanto, Päivi
  Logistiikan kehittäminen Suomen ja Moskovan välisissä kappaletavarakuljetuksissa.
  Developing the logistics in the groupage transport between Finland and Moscow.
 • Pesonen, Hannu
  Kuntien välisen liikenteen mallit ja ominaisuudet.
  Models and characteristics of inter-communal traffic flows.
 • Räsänen, Jukka
  Tierekisteritietoihin perustuvat henkilöauton ajoneuvo- ja aikakustannusmallit.
  Models for time and vehicle costs of cars.
 • Salo, Jaana
  Tieliikenteen pakokaasupäästöt.
  Exhaust emissions from road traffic.
 • Sarkkinen, Sami
  Moottoriliikenneteiden turvallisuus.
  Safety on semi-motorways.

1988

 • Aaltonen, Pekka
  Betonisten ontelolaattojen tehtaan tuotevaraston toiminta ja tilajärjestelyt.
  Storage operations and lay-out in concrete hollowcore slab factory.
 • Alapiessa, Mika
  Raakapuun autokuljetussysteemin suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä.
  Logistic planning and information system of roundwood in truck transportation.
 • Enberg, Åsa
  Köbildning på tvåfältsvägar.
  Jononmuodostus kaksikaistaisilla teillä.
  Platooning on two-lane rural roads in Finland.
 • Forsberg, Auli
  Paikalliset nopeusrajoitukset Suomen yleisillä teillä.
  Local speed limits on public roads in Finland.
 • Lappalainen, Hannu
  Kaupungin lumenkäsittelyn optimointimalli.
  An optimazing model for snow handling in cities.
 • Lindberg, Risto
  Joukkoliikenne Suomen kaupungeissa.
  Public transport in Finnish towns.
 • Mantere, Jussi
  Ajonopeuden säätely taajamassa.
  Regulation of speed in built-up area.
 • Muotka, Irene
  Seutulipun vaikutus matkustuskäyttäytymiseen pääkaupunkiseudulla.
  The effects of the regional ticket on passenger behaviour in the Helsinki metropolitan area.
 • Nordström, Anders
  Den tunga trafikens nedbrytning av vägkroppen år 1976 och år 1986.
  Raskaan liikenteen aiheuttama kuormitus tieverkostolle vuonna 1976 ja 1986.
  The destructive effect of heavy traffic on highway construction in 1976 and 1986.
 • Pöntinen, Timo
  Vantaan linja-autoliikenteen matkustajamäärien kausivaihtelu.
  Seasonal variation in the bus traffic in Vantaa.
 • Siren, Meri
  Valo-ohjaamattoman tasoliittymän välityskyvyn laskentamenetelmät.
  The determination methods of the capacity of unsignalized at-grade intersections.
 • Soteriou, Soterakis
  Sijoittelumenetelmät ja reitinvalintamallit.
  Traffic assignment and route choice models.

1987

 • Hälvä, Heikki
  Hidaskadut.
  (Streets with a 30 km/h speed limit and special design).
 • Oinas, Jari
  Liikenteen valo-ohjaus korkealuokkaisilla väylillä.
  Signal control on high speed roads.
 • Pessi, Jyrki
  Kauniaisten liikenneturvallisuussuunnitelma.
  The traffic safety plan of Kauniainen.
 • Siitonen, Arto
  Varikoiden sijoittamisen vaikutus hukka-ajoihin linja-autoyrityksessä.
  The influence of the location of the depots to the wasting drives in the bus company.

1986

 • Heinilä, Ari
  Tariffijärjestelmän vaikutus linja-autoliikenteen kannattavuuteen.
  The effect of fare system upon profitability of bus and coach traffic.
 • Sirkiä, Ari
  Perustietoja kaksiajorataisten teiden liikennevirrasta.
  Basic characteristics of traffic flow on divided rural roads in Finland.
 • Veijovuori, Seppo
  Linjavetureiden käytön ohjaus.
  Controlling the use of the main line locomotives.
 • Virtanen, Jarkko
  Lennonvarmistuspalvelun mahdollisuudet lentoliikenteen energian säästöön.
  Energy savings possibilities in air traffic effected by air navigation service.
 • Väistö, Eeva
  Liikennejärjestelyjen vaikutus liikenneturvallisuuteen.
  The influence of the traffic schemes to traffic safety.

1985

 • Anttila, Tero
  Liikenneolosuhteiden vaikutus toimintojen sijoittumiseen ja kaupunkirakenteeseen
  Transportation conditions' influence on spatial distribution of activities and the structure of city.
 • Haila, Heikki
  Maantieliikenteen simulointimalli.
  Simulation model for highway traffic.
 • Henttinen, Markku
  Ulkomaan kappaletavarakuljetuksiin liittyvien kotimaisten osuuksien systeemirationalisointi.
  Rationalisation of the domestic parts of international groupage cargo transports.
 • Herneoja, Anne
  Kuljetusalan tutkimuksen tila ja tarve.
  Transportation research in Finland: present state and future requirements.
 • Häkli, Jarmo
  Analysaattoritutkimuksia tieliikenteen ajokustannuksista.
  Analyses on road traffic operation costs.
 • Hänninen, Seppo
  Alkoholionnettomuudet yleisillä teillä.
  Alcohol accidents in traffic on public roads in Finland.
 • Karasmaa, Nina
  Autonkuljettajan silmänliikkeet ja havainnot maantieajossa.
  Drivers eye movements and conscious perception during highway driving.
 • Kettunen, Pekka
  Uuden kaupungin liikennejärjestelmän suunnittelu ja toteutus, esimerkkinä Libyan Ras Lanuf.
  Planning, design and execution of traffic and transportation system for a new town; case study: Ras Lanuf Libya.
 • Kärkinen, Timo
  Taajamien liikennelaskennat ja niiden kehittäminen Suomessa.
  Traffic counts and means to improve them in Finnish urban areas.
 • Ny, Pertti
  Tavaraliikenteen terminaalien tuleva sijainti Helsingin seudulla.
  Future locations of trailer freight terminals in Helsinki metropolitan area.
 • Pajunen, Jarmo
  Liikennesuunnittelun ongelmat, tavoitteet ja keinovalikoima.
  The problems, objectives and means of traffic and transportation planning.
 • Potinkara, Taru
  Betonielementtien kuljetukset.
  Transportation of prefabricated concrete units.

1984

 • Baarman, Katariina
  Lauttapaikkojen kehittämisen edullisuusselvitys.
  Profitability study of the development of quayside places for ferries.
 • Hilska, Lassi
  Liikenne Suomen kansantaloudessa.
  Traffic in the Finnish economy.
 • Linna-Varis, Hanna
  Liikenteen valo-ohjauksen tehostaminen Laajalahdessa Kehä I:llä.
  Improvement of the function of traffic signals at Laajalahti, Espoo.
 • Lundqvist, Pirjo
  Maaliikenteen yhteisterminaali Kouvolassa.
  Joint terminal for rail and road transports in the Kouvola area.
 • Reijonen, Ronny
  Jätteiden keräilyn, kuljetuksen ja käsittelyn tila Suomessa 1984.
  Waste collection, transportation and treatment in Finland in 1984.
 • Ryyppö, Outi
  Autoilun hinta ja arvo.
  The cost and quality of private motoring.
 • Sainio, Hannu
  Liittymisrampin toiminta moottoriliikenneteillä.
  The function of the entrance ramp of an undivided two-lane road for motor traffic only.
 • Suominen, Sakari
  Liikuntaesteisten liikkuminen Helsingissä.
  The mobility and transportation of the handicapped in Helsinki.

1983

 • Kanner, Heikki
  Ruuhkakustannukset valtatie 3:lla.
  Congestion costs on highway 3.
 • Kivimäki, Jukka
  Rahtikirja tavaraliikenteessä.
  The waybill in goods transportation.
 • Luttinen, Tapio
  Alueellinen liikenteen valo-ohjaus ja sen sovellutus Lahden kaupunkiin.
  Area traffic control and its application to the city of Lahti.
 • Ristola, Tomi
  Automaattinen liikenteenohjaus ja muuttuvat opasteet.
  Automatic traffic control and variable traffic signs.

1982

 • Iikkanen, Pekka
  Loviisan sataman ja sen liikenneyhteyksien kehittäminen.
  The development of the port of Loviisa and its traffic connections.
 • Kangas, Hannu
  Liikennejärjestelmäanalyysin perusteet.
  Basic concepts of transportation systems analysis.
 • Keinonen, Leena
  Jakelun palvelutaso: käsite, osatekijät ja merkitys asiakkaalle.
  Service level of distribution deliveries: concepts, components and significance to customers.
 • Koukkari, Soile
  Autoliikenteen energiankulutuksen laskentaperusteet Helsingissä.
  The method for estimating fuel consumption of vehicles in Helsinki.
 • Salonen, Matti
  Nopeusrajoituksen ja sään vaikutus liikennevirtaan, kirjallisuustutkimus ja analyysi Jorvaksentien liikennevirrasta.
  The effects of speed limits and weather to the traffic flow, literature study and analysis of the traffic flow on the western motorway of Helsinki.
 • Tanskanen, Esa
  Yrityksen jakelutoimen talous.
  Economy of distribution deliveries.
 • Tuominen, Pertti
  Tievalaistuksen tarve.
  The warrants for roadway lightning.

1981

 • Beilinson, David
  Miten urheilutilaisuuksiin tullaan.
  How people get to sports events.
 • Häkkinen, Auri
  Raippaluodon tieyhteyden kehittämisen yhteiskuntataloudellinen edullisuusselvitys.
  Social economic study on the developing of the road connection to the isle of Raappaluoto.
 • Peltola, Harri
  Turvallisuusnäkökohdat kaavoitusprosessissa ja Suomen kaupunkien liikenneturvallisuus.
  Safety aspects in planning process and traffic safety in Finnish towns.
 • Pentti, Saara-Maija
  Henkilöliikenteen kulkutavat ja kulkutapoja koskeva liikennepolitiikka Helsingissä ja ulkomaisissa kaupungeissa.
  Modes of passenger transport and transport policy concerning modes in Helsinki and foreign cities.
 • Rosenberg, Marja
  Kaupunkikeskustojen liikenneuudistusten nykytila.
  Traffic renewal planning in Finnish city centers.
 • Vähätalo, Liisi
  Konttisataman toiminta.
  Container terminal operations.

1980

 • Borodavkin, Aleksander
  Tutkimus tietyömaiden liikenneonnettomuuksista.
  A study of traffic accidents at road construction sites.
 • Lehto, Lassi
  Liikenteen ohjaus liikennevaloilla Helsingin Pakilassa, Kehä I:llä.
  Traffic guidance with signal control in Pakila of Helsinki, at Ring I.
 • Luoma, Juha
  Liikennemerkkien havaittavuus ja ymmärrettävyys laboratorio-olosuhteissa
 • Mäki-Paakkanen, Raimo
  Alueellinen valo-ohjaus Ruoholahdessa junaliikenteen yhteydessä
 • Paavilainen, Jari
  Rautateiden tavaraliikenteen peruskuljetussuunnitelman mitoitus

1979

 • Alppivuori, Kari
  Nastarenkaat ja niistä aiheutuvat hyödyt ja haitat
 • Andelin, Pertti
  Keskusten välisten matkustusmahdollisuuksien kehittyminen maassamme 1970-luvulla
 • Haikonen, Markku
  Metsätuotteiden yksiköinti lähinnä vanteitusta käyttäen vientikuljetuksissa ja niihin liittyvissä siirtokuormauksissa
 • Hulkkonen, Markku
  Otaniemen työ- ja opiskelumatkatutkimus
 • Koskikallio, Jukka
  Asuntoalueiden verkostokustannusten muodostuminen ja suuruus
 • Laakso, Jorma
  Logitmallin teoriaa ja sovellutus Otaniemen työmatkojen kulkutavan valintaan
 • Lampinen, Seppo
  Tieliikenne 1980-2000
 • Lepola, Jukka
  Forssan keskustan pysäköintitutkimus 1978
 • Lindström, Ulf
  Helsingin kaupungin liikennelaitoksen linja-autojen ja raitiovaunujen onnettomuudet vuosina 1975-77
 • Määttä, Tapani
  TVL:n tienpidon pitkän aikavälin suunnitelmat 1960- ja 1970-luvuilla
 • Niemelä, Raimo
  Melunauhakokeilu Suomessa vv. 1978-79
 • Raekallio, Matti
  Katuselvitys 1977

1978

 • Hyppönen, Risto
  Säiliöautokuljetusten suunnittelu
 • Hyypiä, Marjaana
  Vuoden 1976 nopeusrajoitusten muutosten vaikutus liikenneonnettomuuksiin
 • Kallas, Launo
  Eritasoliittymien rakentamistarve
 • Lahdenranta, Matti
  Liikennejärjestelmän kustannusten ja hyötyjen kohtaanto pääkaupunkiseudulla
 • Leppänen, Anne
  Liikennepalvelujen saatavuus TVH:n henkilöliikennetutkimuksen perusteella
 • Leppänen, Heikki
  Rakennuskaavoituksen liikennesuunnittelun yleisperiaatteet
 • Luhtala, Vesa
  Selvitys Helsingin joukkoliikenteen palvelutasosta
 • Nokela, Ilona
  Kevyen liikenteen tutkimukset ja mallit - kirjallisuusselvitys ja sovellutus Espoon kevyen liikenteen laskentoihin
 • Nykänen, Tuovi
  Asuntoalueiden liikenteellinen rauhoittaminen
 • Pöyry, Jukka
  Tienkäyttäjien toiminta rautatien tasoristeyksessä
 • Ryynänen, Leena
  Keskisuuren kaupungin liikenneonnettomuusrekisteri ja järjestelmän soveltaminen Vantaalla
 • Särkkä, Tapani
  Joukkoliikennepalvelujen tarjonta Suomen kaupungeissa vuonna l975

1977

 • Hackman, Jussi
  Henkilöauton polttoaineenkulutus kaupunkiolosuhteissa
 • Kinnunen, Reijo
  Rautateiden liikkuvan kaluston käytön optimointi
 • Kivelä, Matti
  Pohjoismaiden suurimpien kaupunkien liikenneturvallisuusvertailu
 • Köppä, Jukka
  Esikaupunkialueiden liityntäliikenteestä
 • Mikanvaara, Kaj
  Ajoneuvoilmaisimet ja niiden käyttö liikennevalojen yhteydessä
 • Piirainen, Antti
  Tiestön palvelutasosta ja sen mittaamisesta
 • Ronkainen, Kyösti
  Eri liikennemuotojen vaikutus maan käyttörakenteeseen Helsingin seudulla
 • Ruuti, Matti
  Tutkimus ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kustannuksista vuonna 1974 ja ehdotus kustannusindeksin perusteiksi
 • Rönnqvist, Jarmo
  Järjestelyratapihan läpäisykyky
 • Seren, Robert
  Kunnallisten liikennelaitosten organisaatio ja hallinto
 • Silen, Pentti
  Kevyen liikenteen järjestelyjen vaikutus liikenneturvallisuuteen yleisillä teillä
 • Stjernberg, Johan
  Moottoriteiden liikenneturvallisuus - kirjallisuustutkimus sekä selvitys Suomen moottoriteiden liikenneonnettomuuksista
 • Vaak, Markku
  Työmatkojen ominaisuudet eräillä Vantaan kaupungin työpaikka-alueilla
 • Valtonen, Pertti
  Haastattelututkimus liikenneinsinöörin ammattikuvasta, työtehtävien kehityspiirteistä ja peruskoulutuksen tavoitteista
 • Vehviläinen, Matti
  Toimintojen tavoitettavuus pääkaupunkiseudulla

1976

 • Hytönen, Klas
  Otaniemen pysäköintitutkimus 1976
 • Jalasto, Petri
  Joukkoliikenteen kaistojen vaikutus joukkoliikenteen matka-aikaan
 • Kallberg, Veli-Pekka
  Nastarenkaiden vaikutus liikenneturvallisuuteen
 • Karppinen, Seppo
  Liikennemuodot käytännön asemakaavoituksessa
 • Keskiruokanen, Seppo
  Kutsubussijärjestelmän ominaisuudet ja soveltuvuus Espooseen
 • Ketola, Timo
  Helsingin joukkoliikenteen poikittaislinjaston kehittäminen
 • Laine, Pertti
  Kuolemaan johtaneiden liikennevahinkojen tutkijalautakunta-aineiston esitutkimus
 • Mäkelä, Olli
  Eritasoisten keskusten välinen henkilöliikenne TVH:n henkilö- liikennetutkimuksen mukaan
 • Ojala, Kari
  Lentomelualueiden määrittäminen
 • Permala, Antti
  Perustietoja onnettomuustilastoista ja suhteellisista onnettomuusluvuista
 • Pyymäki, Mauri
  Tutkimus liikennekonflikteista, simulointimallin vertailu ja sovellutus
 • Salmi, Markus
  Kokkolan yksikkötavarasataman yleissuunnitelma
 • Sarjamo, Seppo
  Valtakunnallisen henkilöliikenteen vaihtelumuodot
 • Siitonen, Hannu
  Pääradan liityntäliikenteen edellytyksistä Helsingin seudulla
 • Syrjäsalo, Reijo
  Esitutkimuksen käyttö valtakunnallisessa henkilöliikennetutkimuksessa

1975

 • Annanpalo, Juhani
  Rakennusten sisäinen liikenne
 • Erazo Torricelli, Raul
  Internal Traffic Design of Metro Stations
 • Järviluoma, Suoma
  Liikenneonnettomuuksien hälytysjärjestelmän ja pelastuspalvelun tutkiminen simulointimallia käyttäen
 • Laaksonen, Risto
  Uudet liikenne-ennustemallit
 • Lepistö, Timo
  Kevytliikennealueiden tilansuunnittelun perusteet
 • Mänttäri, Juhani
  Tien geometriasta ja sen vaikutuksesta ajoneuvon nopeuteen
 • Paavilainen, Pekka
  Mopoilijoiden asema liikenteessä
 • Raiskila, Veikko
  Tutkimus työmatkaliikenteen määrään ja ominaisuuksiin vaikuttavista tekijöistä Helsingin kaupunkiseudulla
 • Ristikartano, Jukka
  NopeuSrajoitusten sekä tien geometrian vaikutus ajoneuvokustannuksiin
 • Setälä, Markku
  Porin koulumatkatutkimus ja kevyen liikenteen pääverkkosuunnitelman luonnos
 • Tanskanen, Vesa
  Optimoivan kuljetusmallin sovellutus Kemijoen uittoon
 • Tervonen, Hannu
  Helsingin keskusta-alueen läpikulkevien linja-autoreittien perustamisesta
 • Vuola, Juha
  Alueellisten 30 ja 40 km/h nopeusrajoitusten vaikutus ajoneuvojen nopeuksiin asuntoalueilla

1974

 • Appel, Kristian
  Ekonomiska och andra faktorer vid trafiksanering
 • Hoikkanen, Matti
  Lahden kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma
 • Härkönen, Osmo
  Kaupunkialueiden pysäköintipolitiikan tavoitteet ja keinot
 • Koivu, Pekka
  Liikennevalojärjestelyjen vaikutus liikenneonnettomuuksiin Helsingissä
 • Kontiala, Pekka
  Nopeusrajoitusten vaikutus reitinvalintaan ja liikennöitävyyteen
 • Kuitunen, Martti
  Tutkimus tavaratilausliikenteestä erityisesti lääninhallituksen myöntämien lupien osalta
 • Nykänen, Martti
  Auton omistamiseen vaikuttavista tekijöistä kerrostalovaltaisilla asuntoalueilla Espoossa
 • Piirainen, Saara
  Tiekohtaisen nopeusrajoituksen vaikutus jonoihin ja ohituksiin
 • Pusa, Reino
  Vallitsevan säätilan vaikutus liikenneonnettomuuksien syntyyn
 • Saivio-Kihlanki, Hellevi
  Pintaliikenteen kytkeytyminen metrosuunnitelmiin Helsingissä

1973

 • Auro, Pekka
  Raidetaksin soveltuvuus Espoon joukkoliikennejärjestelmäksi
 • Haapamäki, Jorma
  Haja-asutusalueiden tieverkkosuunnittelu
 • Holopainen, Matti
  Tutkimus sairaalan ulkoisesta liikenteestä
 • Hölttä, Tapio
  Helsingin kantakaupungin joukkoliikennevaihtoehtojen vertailu
 • Isokangas, Pertti
  Pienten liikennejärjestelyjen vaikutus liikenneturvallisuuteen
 • Itkonen, Juha
  Tutkimus liikennevirran ominaisuuksien ja tieolosuhteiden välisistä riippuvuuksista
 • Jokinen, Markku
  Tutkimus linja-autojen ja raitiovaunujen aiheuttamasta melusta
 • Karessuo, Kari
  Liikennetutkimuksen tarve Suomessa
 • Korhonen, Jaakko
  Tasoristeyksien liikenteelle aiheuttaman vaaran vähentäminen
 • Korkka, Tapio
  Matkavaihtelut Helsingin kaupunkiseudun yksityisessä linja-autoliikenteessä
 • Lipponen, Jorma
  Paikallisten nopeusrajoitusten vaikutus liikenneturvallisuuteen
 • Merentie, Juha
  Kaavoituksen liikennesuunnitelmien vertailusta
 • Moisio, Olavi
  Tutkimus ajosimulaattoreista
 • Niskanen, Olli
  Vaihtolavajärjestelmien käytöstä kuorma-autokuljetuksissa
 • Pelkonen, Pekka
  Korkeakoulujen liikennesuunnittelu
 • Rintamäki, Heikki
  Liikenneonnettomuuslukujen kehityksestä yleisillä teillä vuosina 1967-1971
 • Silfverberg, Björn
  Aluekeskuksen pysäköintikysyntä, työ-, asia- ja ostosmatkat
 • Timonen, Martti
  Nippukoon suurentamismahdollisuudet uitossa
 • Toivola, Jukka
  Tutkimus valtionrautateiden vaunukuormien punnitsemisesta
 • Tuomi, Olavi
  Kiitotiejärjestelmä ja asematason sijainti lentokentän yleissuunnitelmassa
 • Vaittinen, Markku
  Liikennetilanteen kehittyminen Helsingin kaupunkiseudun pääväylillä vuosina 1970-1972
 • Vuoristo, Jouko
  Lastilautan ja konventionaalisen yksikkötavara-aluksen taloudellisuusvertailu

1972

 • Fagerlund, Pertti
  Keski-Uudenmaan joukkoliikenne: nykytilanne ja ennuste vuodelle 1980
 • Hulkko, Timo
  Yksityisten teiden liittymien vaikutus liikenneturvallisuuteen
 • Jokinen, Risto
  Liikenteen aiheuttama ilman saastuminen
 • Kallionpää, Leo
  Joukkoliikenteen asettamat vaatimukset kaavoitukselle
 • Kapulainen, Taisto
  Lapinmäentien liittymän parannusvaihtoehtojen vertailu
 • Karvonen, Pentti
  Kelirikkoteiden liikennekustannukset
 • Koponen, Hannu
  Helsingin sataman yksikkötavaran tuontiliikenne 1970
 • Komsi, Ilkka
  Tutkimus autojen pistenopeuksista Helsingin pääväylillä
 • Koskivaara, Matti
  Kulkumuotojakauman määrittäminen liikenne-ennusteessa
 • Leppävuori, Markku
  Helsingin joukkoliikenteen palvelutasosta
 • Loponen, Markku
  Linja-autoliikenteen asettamat vaatimukset väylä- ja pysäkkisuunnittelulle
 • Merilinna, Martti
  Yleisten teiden liikenneturvallisuus maaseututaajamissa
 • Mettänen, Osmo
  Rautateiden liityntäliikenteen tehostamismahdollisuuksista Helsingin kaupungin alueella
 • Muurinen, Ilpo
  Onnettomuuskohtien parannustoimenpideinvestoinneista ja niiden suunnittelusta
 • Nironen, Aulis
  Ilmaliikenteen ennustaminen
 • Nupponen, Jarmo
  Uudenmaan lauttapaikat ja niiden kehittäminen
 • Paajanen, Juhani
  Helsingin matka-aikatutkimusten kehittäminen ja ohjelmointi
 • Peltohaka, Tapio
  Kouvolan ratapihan itäpään kehittämisvaihtoehdot
 • Poutanen, Olli-Pekka
  Kaupunkialueiden joukkoliikennekatujen ja -kaistojen suunnittelu
 • Rauhala, Veli
  Liikenteentarkkailumenetelmä liittymien onnettomuuspotentiaalin tutkimiseksi
 • Roine, Matti
  Tutkimus kaksiajokaistaisen tien liikenteenvälityskyvystä
 • Sane, Kari-Juhani
  Valtakunnallisista nopeusrajoitusjärjestelmistä ja niiden soveltumisesta Suomen oloihin
 • Sauramo, Vesa
  Yleisilmailu kaupunkialueella
 • Seppälä, Raimo
  Liikennevirtateoriat ja liikennöitävyys maantieliikenteessä
 • Tevä, Heikki
  Lentorahtiasemien suunnitteluperusteista
 • Vainio, Urpo
  Etelä-Espoon metron sijaintiin vaikuttavista tekijöistä
 • Velhonoja, Pauli
  Tavaraliikenteen terminaaleista Helsingissä
 • Vepsäläinen, Hannu
  Vantaan kauppalan julkisen liikenteen suunnitelma vuodelle 1980
 • Ylinen, Seppo
  Helsingin kaupungin liikennelaitoksen yöliikenne

1971

 • Becker, Erkki
  Mitoitusliikennemäärien estimointimenetelmistä
 • Heikkinen, Jyrki
  Lentokentän asematason liikennejärjestelyt
 • Hiekkala, Juha
  Päijät-Hämeen lentokenttätutkimus
 • Ilva, Mauri
  Kaupunkikeskustojen pysäköintipolitiikasta
 • Jaatinen, Ari
  Vastuslukumenetelmät ja minimireittien etsintä liikenteen sijoittelussa
 • Kauhanen, Raimo
  Tutkimus taksiliikenteestä Helsingissä
 • Kärki, Pirkka
  Työaikojen porrastussuositus eräille Helsingin työpaikoille
 • Lautso, Kari
  Jalankulkuliikenne, ominaisuuksia ja teoriaa
 • Luomanen, Raimo
  Kanta-Hämeen tieverkkotutkimukseen liittyvät liikenteelliset tarkastelut
 • Mantere, Matti
  Raitiovaunuliikenteen tehostaminen Helsingissä
 • Mattila, Markku
  Kokonaispainon vaikutuksesta kuorma-auton polttoainekulutukseen ja nopeuteen
 • Naskila, Pentti
  Virtain-Alavuden tiesuuntavaihtoehtovertailu
 • Niemi, Matti
  Lastilauttasataman alueellinen järjestely
 • Perttula, Kai
  Linja-autoliikenteen pysäkkioperaatioista ja vuoroväleistä Helsingissä
 • Rouhiainen, Eero
  Vaihtoehtoisten kulkulaitosjärjestelmien vertailumenetelmät
 • Salusjärvi, Markku
  Tiekohtaiset enimmäisnopeussuositukset
 • Sorila, Matti
  Kaupungin ja lentoaseman väliset liikenneyhteydet
 • Tarnanen, Seppo
  Tieliikenteen viikonpäivävaihtelut
 • Tast, Harry
  Teiden viitoitus
 • Tuomola, Pertti
  Tutkimus kaavoituksen vaikutuksesta liikenneturvallisuuteen
 • Vuonokari, Paavo
  Kaupunkiseutujen uudet liikennejärjestelmät

1970

 • Granberg, Tom
  Yhdyskunnan liikenteen seurantajärjestelmästä
 • Granlund, Ralf
  Planering av cykel- och gångvägar
 • Hakala, Lauri
  Joukkoliikennejärjestelmien vertailumenetelmät Helsingin seudulla
 • Halme, Reijo
  Kaupunkiliikenteen matka-aika- ja kustannustutkimus
 • Heinonen, Rauno
  Etelä-Suomen päätieverkon huvilaliikenne-ennuste
 • Hyrsylä, Lauri
  Helsingin kaupunkiseudun julkinen liikenne
 • Kalliomäki, Antti
  Seudun liikenne, tutkimuskohteena Satakunta
 • Länsiluoto, Eero
  Rautateiden viimeaikaisista lähiliikenneratkaisuista
 • Mäkiniemi, Unto
  Otaniemen koneelliset liikennelaskennat
 • Nivala, Mikko
  Henkilöliikenteen rajoittaminen kaupunkikeskustoissa
 • Punkamaa, Pertti
  Espoon julkisen liikenteen verkosto vuonna 1980
 • Pursula, Matti
  Matkanopeuksien mittaamisesta kaupunkiliikenteessä
 • Rönty, Markus
  Helsingin liikennelaskentajärjestelmän kehittäminen
 • Sainio, Seppo
  Ajokustannukset katuverkossa
 • Talvitie, Mikko
  Tutkimus kuorma-autoliikenteestä, erityisesti terminaalivaiheesta
 • Tuokko, Simo
  Tutkimus tavaralinjaliikenteestä Suomessa
 • Tykkyläinen, Niilo
  Tehostetun poliisivalvonnan vaikutus autoilijoiden ajotapaan
 • Uotila, Aarne
  Työaikojen porrastaminen Helsingissä
 • Viinikka, Jarmo
  Etuajo-oikeutetun liittymän välityskyky

1969

 • Alava, Pekka
  Liikenneonnettomuudet ja teiden luokituspisteet
 • Heiskanen, Pertti
  Pikaliikenneväylien liittymävälit
 • Huutoniemi, Teuvo
  Tutkimus kuorma-autojen ajokustannuksista vuonna 1968
 • Kajatie, Matti
  Kaupunkialueen liikenneonnettomuuksien riippuvuus katu- ja liikenneolosuhteista
 • Rosti, Osmo
  Tutkimus ohjeellisen nopeuden vaikutuksesta tieliikenteessä
 • Suonio, Pentti
  Julkisen liikenteen paikkatarjonta ja vaikutusalueen asukasluku
 • Törönen, Lauri
  Porvoontien liikenneteknillinen tutkimus

1968

 • Aholainen, Jorma
  Liikennevirtateorian soveltamisesta kaupunkiliikenteeseen
 • Block, Heikki
  Suomen kaupunkien välisestä henkilöautoliikenteestä
 • Grahn, Pekka
  Huoltoasemat valta- ja kantateiden varsilla
 • Haakana, Raimo
  Tutkimus taksiliikenteen kustannuksista
 • Hakonen, Matti
  Suomen päätieverkon rakenteesta ja toiminnasta
 • Hyytiäinen, Esko
  Liikennevalojen yhteenkytkentä
 • Kallberg, Harri
  Ohjenopeudesta ja ohjeellisesta nopeudesta tieliikenteessä
 • Kallinen, Eino
  Kaupunkiliikenteen vaihtelumuodot
 • Miikkulainen, Tapio
  Teiden geometrian inventointi
 • Reunanen, Matti
  Keskitetty liikennevalo-ohjaus
 • Ristikartano, Lasse
  Tietyömaiden liikenneturvallisuus
 • Ronni, Seppo
  Luumäen-Haminan/Kotkan oikoradan liikennetaloudellinen tutkimus
 • Smeds, Gunnar
  Henkilöauton polttoaineenkulutus- ja ajoaikatutkimuksia ajoanalysaattorilla
 • Syyrakki, Veikko
  Jonot ja ohitukset tieliikenteessä
 • Takaloeskola, Jarmo
  Espoon tieverkosto onnettomuustilastojen valossa
 • Vakkuri, Aaro
  Yksikkökustannusten vaikutus vaihtoehtoisten liikennejärjestelmien hyöty-kustannusanalyysiin
 • Vakkuri, Jorma
  Tavoitettavuudesta ja sen mittaamisesta
 • Vepsäläinen, Seppo
  Kuopion liikennemallien kehittäminen

1967

 • Haapio, Timo
  Kemiön ja Turun välisten maantieyhteyksien taloudellinen vertailu
 • Heikkonen, Mauri
  Henkilömatkojen kulkumuotojakaumat Espoon lähiliikenteessä
 • Kaartama, Maire
  Keskusten välisten henkilö- ja tavaraliikenteen matkojen kulkumuotojakautuma
 • Laine-Juva, Varho
  Linja-autoliikenteen kustannukset
 • Leskinen, Matti
  Ryömintäkaistat ja taloudellinen liikenteenvälityskyky
 • Manninen, Juhani
  Liikenneturvallisuustutkimusten järjestäminen Suomessa
 • Niemi, Olavi
  Kaupunkialueen liikennetuotos- ja liikennevirtamallit
 • Parviainen, Jouko
  Rautatieliikenteen uusimpia erityisratkaisuja
 • Puttonen, Teuvo
  Tien liikennekuormitus ja päällysteen kestävyys
 • Rajala, Erkki
  Ajoneuvojen aikavälit kaupunkialueen tasoristeyksissä
 • Turunen, Heikki
  Liikenne-ennustemenetelmät pienehköjen yhdyskuntien liikennesuunnittelussa

1966

 • Katajamäki, Jorma
  Liikennelaskentamenetelmistä ja niiden tarkkuudesta
 • Kolu, Olavi
  Paikalliset nopeusrajoitukset yleisillä teillä
 • Konttinen, Erkki
  Akselipaino ja liikennekustannukset
 • Lund, Martti
  Valintamallimenetelmä matkojen jakamiseksi liikenne-ennusteessa
 • Vuorio, Reijo
  Kaupunkialueen tieverkkosuunnittelun teoria ja väylätiheys

Muita liikenneaiheisia diplomitöitä

 • López, Federico 2003 (Universidad politèchnica de València, Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos/Valencia University of Technology)
  Information system of intermodal transports of the port of Helsinki/Vuosaari.
  Sistema de información del transporte intermodal del puerto de Helsinki/Vuosaari.
 • Könönen, Ville 1999 (LTKK Sovellettu matematiikka/Applied Mathematics, Lappeenranta University of Technology)
  New methods for traffic signal control - development of fuzzy controller.
  Uusia menetelmiä liikenteen valo-ohjaukseen - sumean ohjauskojeen kehittäminen.
 • Salakka, Kimmo 1999 (Logistiikka/Logistics)
  Improving container capacity utilisation by the means of supply chain management in chemical forest industry.
  Konttien kapasiteettikäytön tehostaminen toimitusketjun hallinnan keinoin kemiallisessa metsätaloudessa.
 • Harjula, Virpi 1999 (Työpsykologia ja johtaminen/Work Psychology and Leadership)
  Kaksikieliset muuttuvat opasteet - kuljettajien mielipiteet ja visuaalinen kuormittuminen.
 • Bingham, Ella 1998 (Sovellettu matematiikka/Applied mathematics)
  Neurofuzzy Traffic Signal Control.
  Neurosumea liikennevalo-ohjaus.
 • Mikkola, Juha 1997 (Sovellettu matematiikka/Applied mathematics)
  Kulkutavan valintaan vaikuttavat tekijät pääkaupunkiseudulla.
  Factors affecting the choice of travel mode in the Helsinki metropolitan area.
 • Sandström, Juhani 1997 (Tietekniikka/Highway engineering)
  Tienpidon rahoitusjärjestelmän kehittämismahdollisuudet.
  Scope for development of the road management financing system.
 • Sankila, Tapani 1997 (Teollisuustalous/Industrial Management)
  Jyväskylän seudun raidelähiliikenteen kehittäminen.
  Developing light train traffic in the Jyväskylä region.
 • Holma, Maunu 1993 (Sovellettu matematiikka/Applied mathematics)
  Työmatkojen ennustaminen muuttomallilla.
  Forecasting work trips by a model of moves.
 • Karhunen, Kari 1993 (Sovellettu matematiikka/Applied mathematics)
  Joukkoliikennelinjan valintaan vaikuttavat tekijät.
  Public transport trip-time attributes in route choice.
 • Kurri, Jari 1993 (Sovellettu matematiikka/Applied mathematics)
  Liikenteessä säästyvän ajan arvon määrittäminen.
  Estimation of the value of travel time savings.
 • Pastinen, Virpi 1990 (Sovellettu matematiikka/Applied mathematics)
  Liikennevirta-arvioiden päivitysmenetelmät.
  Updating methods for traffic flow estimation.
 • Kosonen, Iisakki 1988 (Teletekniikka/Telecommunications technology)
  Ajoneuvotyypit erottelevan liikenneanalysaattorin kehittäminen
 • Elolähde, Timo 1986 (Sovellettu matematiikka/Applied mathematics)
  Moottoritieliikenteen simulointimallin parametrit.
  A simulation model of highway traffic.
 • Päivinen, Seppo 1986 (Sovellettu matematiikka/Applied mathematics)
  Moottoritien liikenteen simulointi makromallilla.
  A simulation system for studying highway traffic.
 • Pihlman, Ritva 1983 (Sovellettu matematiikka/Applied mathematics)
  Kuljettajien työvuorosuunnittelun tietojärjestelmän systeemisuunnittelu
 • Rinne, Jarmo 1981 (Informaatiotekniikka/Computer and Information Science)
  Mikroprosessoripohjaisen liikenneanalysaattorin kehittäminen

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 07.09.2017.