Vesi- ja ympäristötekniikka

Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimus Aalto-yliopistossa pyrkii kokonaisvaltaiseen ympäristön resurssien säästämiseen. Tutkimus on jakautunut kahteen strategisen painopistealueeseen, globaaleihin vesikysymyksiin ja kestävään materiaalien kiertoon, ja niitä tutkitaan neljän eri tutkimuskokonaisuuden alla.

Globaalit vesikysymykset

Globaalit vesikysymykset ovat monipuolista vesitekniikan tutkimusta.

Vesi on elämän perusedellytys. Ihminen ja elinkeinoelämä tarvitsevat vettä mitä moninaisimpiin käyttötarkoituksiin. Useasti vettä on kuitenkin liikaa, liian vähän, väärässä paikassa tai väärään aikaan tai se on huonolaatuista.

Vesitekniikka tutkii ja opettaa sovellettua hydrologiaa, hydrauliikkaa, sovellettua limnologiaa, vesitaloudellista suunnittelua, vesivaroihin kohdistuvien ympäristövaikutusten arviointia, vesirakenteita, maan kuivatusta ja kastelua, talous- ja jätevesien puhdistusprosesseja sekä vesijohto- ja viemäriverkostojen hallintaan liittyviä kysymyksiä. Vesitekniikan tutkimuksen alueena on siten vesivarojen käyttö ja hallinta.

Vesitekniikka on poikkitieteellinen ala, jonka tutkimiseksi tarvitaan useiden tieteenalojen menetelmien ja tulosten yhdistämistä. Henkilöstömme ja opiskelijoidemme käytössä on nykyaikainen tutkimuslaboratorio sekä monipuoliset tutkimuslaitteistot. Konkreettinen tutkimustyö laboratoriossa, pilot-hallissa ja kentällä kytkee tutkimuksen vahvasti Otaniemeen ja ankkuroi ryhmän Aaltoon.

Kestävä materiaalien kierto

Kestävä materiaalien kierto keskittyy tutkimuksessa ympäristötekniikan kiinteisiin virtoihin.

Ympäristötekniikan tutkimuksen teemoja ovat Aalto-yliopiston strategiassakin esiin nostetut  "Ekotehokas yhteiskunta", ”Luonnonvarojen ja energian kestävä käyttö” sekä ”Ihmislähtöinen asumisympäristö”.

Kestävä materiaalien kierto näkyy ympäristötekniikan tutkimuksessa ja opetuksessa monenlaisten lähtökohtien kautta. Jätehuollon tutkimuksen pääaiheina ovat kierrätyksen ja jätehuoltosysteemien mallinnus. Ympäristön resurssienhallinta tutkii luonnonvarojen kestävää, tehokasta ja ympäristöystävällistä käyttöä. Pilaantuneen ympäristön riskinhallinnan tutkimukseen kuuluu pilaantuneiden maa-alueiden kartoitusta, riskien arviointia ja hallintaa sekä käytännön kunnostustoimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta.

Tutkimusinfrastruktuuri

Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmällä on kattavat valmiudet mitata vesi- ja maanäytteitä niin kentällä kuin laboratoriossa ja pilot-hallissa. Pilot-halliin voidaan rakentaa koelaitteistoja tutkimustarpeiden mukaan, samoin kuin kahteen vakiolämpöhuoneiseen, joiden lämpötilaa voidaan säätää 0–40 ⁰C. Hydrauliikan laboratoriossa on pitkä virtauskouru, jossa on mahdollista tutkia mm. pienoismallien avulla erilaisia veden virtauksen perusilmiöitä ja tehdä mallinnustyötä niihin perustuen.

tutkimusinfra.png

Vesinäytteistä perusmittausten, kuten pH, sähkönjohtokyky, sameus ja kiintoaine, lisäksi laboratoriossa analysoidaan runsaasti ravinteita eli typpi- ja fosforipitoisuuksia. Fosfori- ja typpimääritykset tehdään pääsääntöisesti FIA-tekniikalla (NO2, NO2+NO3, NH4), kokonaistyppi voidaan tehdä Ganimede N-laitteistolla tai Kjelldahl-menetelmällä.  Lisäksi käytössä on ammonium- ja nitraattianturit. Erilaisia spektrofotometrisiä manuaalisia mittauksia varten laboratoriossa on UV/VIS spektrofotometri sekä erilaisia byrettejä titrauksia varten (COD, kovuus, yms.).  Orgaanisen hiilen määritystä varten nestemäisistä näytteistä käytössä on TOC-analysaattori.  Laboratoriosta löytyvät myös muun muassa kaasukromatografi, mikroskooppeja ja luminometri.  Lietteen kuivautuvuutta voidaan mitata CST-laitteella.

Maanäytteistä voidaan mitata perinteisten vesipitoisuuden ja orgaanisen aineen lisäksi irto- ja kiintotiheyttä, hydraulista johtavuutta, tehdä vedensitoutumiskäyriä (pF-käyrä) sekä rakeisuusmittauksia sekä uuttaa näytteistä ravinteita.
Kentällä

Kenttämittauksia varten on olemassa erilaisia antureita, muun muassa pH, redox, sähkönjohtokyky, sameus, kiintoaine, happi.  Kentällä voi mitata myös virtaamia ja maan hydraulista johtavuutta.

Vesinäytteiden ottamiseen on perinteisiä Ruttner-noutimia sekä automaattisia näytteenkeruulaitteita.  Maanäytteitä varten on erilaisia kairoja ja lieriöitä.