Ympäristötekniikka

Ympäristötekniikan avulla voidaan minimoida ihmisen omista toiminnoista aiheutuvat haitalliset vaikutukset elinympäristöönsä. Ympäristötekniikka hyödyntää erilaisia menetelmiä ja teknisiä ratkaisuja, joiden avulla pyritään turvaamaan ympäristön hyvä laatu, ekosysteemien säilyminen ja ihmisille turvallinen elinympäristö. Vaikutusten keskiössä ovat erilaiset haitta-aineet ja materiaalit, joita voi päätyä ympäristöön yhdyskunnissa syntyvien ja maaperään, ilmaan tai vesistöön kohdistuvien päästöjen ja jätteiden kautta. Myös neitseellisten luonnonvarojen kuten maa-ainesten liiallinen käyttö aiheuttaa suoria ja välillisiä ympäristövaikutuksiin kuten maisemahaittoja, eliölajien elinympäristön häviämistä tai kutistumista ja haitta-aineiden lisääntynyttä kulkeutumista ympäristössä.

Ympäristötekniikan tutkimus pyrkii edistämään luonnonvarojen kestävää käyttöä ja arvioimaan jätteiden käsittelystä ja ympäristön pilaantumisesta aiheutuvia, ihmisiin ja eliöstöön kohdistuvia riskejä sekä löytämään kestäviä ratkaisuja riskien hallitsemiseksi. Tutkimus kattaa siten myös riskien hallinnassa käytettävien teknisten menetelmien kuten pilaantuneiden maa-alueiden ja jätteiden kunnostus- ja käsittelytekniikat. Tekniikoiden osalta painopiste on resurssitehokkuutta tukevissa ratkaisussa kuten erilaisissa kierrätys- ja talteenottojärjestelmissä sekä hyödyntämisvaihtoehdoissa. Myös ympäristötekniikassa annettava opetus keskittyy näihin teemoihin.

Ympäristötekniikan kolme tutkimusteemaa

  • Jätehuolto
  • Pilaantuneen ympäristön riskinhallinta
  • Ympäristön resurssienhallinta

Ympäristötekniikan sisältämiä ja sen teemoja läpileikkaavia aihekokonaisuuksia ovat erilaiset ympäristöriskien ja –vaikutusten sekä resurssitarpeen arvioinnissa käytettävät menetelmät ja työkalut kuten riskianalyysi, kestävyyttä mittaavat indikaattorit, systeemimallinnus, elinkaari- ja materiaalivirta-analyysi, tietojärjestelmät, joita voidaan hyödyntää kaikilla kolmella teema-alueella.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 29.12.2015.